REGULAMIN

FIRM "RZETELNY PARNETR W BIZNESIE"

Regulamin Certyfikatu „Rzetelny Partner w Biznesie”

Definicje

 • „Certyfikat” oznacza Certyfikat „Rzetelny Partner w Biznesie”
 • „Firma” oznacza podmiot, który składa wniosek o Certyfikat
 • „Regulamin” oznacza niniejszy dokument
 • „Administrator” oznacza właściciela i organizatora Certyfikatu „Rzetelny Partner w Biznesie” – Centrum Certyfikacji Produktów i Usług Dorota Suchy z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63, posiadająca numer NIP 627-185-47-63
 • „Rzetelny Partner w Biznesie” oznacza znak towarowy zgłoszony do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem Z.556858.
 •  

Kryteria kwalifikacyjne do przyznania Certyfikatu „Rzetelny Partner w Biznesie” 

 • Firma musi prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku.
 • Firma nie może figurować na giełdach długów.
 • Firma, która figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), nie może posiadać negatywnych informacji w KRS.
 • Firma nie może figurować na liście Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
 • Firma musi przejść pozytywną weryfikację opinii w przestrzeni online.

Cel Certyfikatu „Rzetelny Partner w Biznesie”

 • Celem Certyfikatu jest trwała wartość marki oraz budowanie własnego, niezależnego wizerunku i wyróżnienie oferty na tle innych firm. 

Korzyści z wyboru Certyfikatu „Rzetelny Partner w Biznesie”

 • Certyfikat stanowi doskonałe narzędzie marketingowe firmy (Certyfikat oraz znak graficzny z prawem do wykorzystywania).
 • Wpis do bazy Certyfikowanych naszym znakiem firm.
 • Dotarcie do konsumentów poszukujących Rzetelnych Partnerów w Biznesie (poprzez logotyp zamieszczany na produktach, stronach internetowych oraz profilach społecznościowych).
 • Promocja Certyfikowanych Firm na portalu społecznościowym Facebook oraz serwisach internetowych dotyczących polecanych produktów i usług.
 • Obecność w gronie Rzetelnych Przedsiębiorców

Proces kwalifikacyjny

 • Firma składa wniosek o Certyfikat, podając wszystkie wymagane informacje i dokumenty.
 • Po otrzymaniu wniosku, przeprowadzane jest sprawdzenie zgodności Firmy z kryteriami kwalifikacyjnymi.
 • Weryfikacja opinii Firmy w przestrzeni online.
 • Decyzja o przyznaniu Certyfikatu jest podejmowana po przeprowadzeniu pełnej oceny.

Przyznanie Certyfikatu

 • Certyfikat jest przyznawany na okres jednego roku.
 • Firma może składać wniosek o odnowienie Certyfikatu przed jego wygaśnięciem, pod warunkiem, że nadal spełnia wszystkie kryteria kwalifikacyjne.

Prawo do wykorzystania znaku

 • Administrator przekaże prawo do wykorzystania Znaku Certyfikat „Rzetelny Partner w Biznesie”  na zasadzie odpłatnej LICENCJI.
 • Zasady i prawo do wykupienia Licencji (użytkowania  Certyfikatu „Rzetelny Partner w Biznesie” zostaną umożliwione jedynie firmom, które przeszły pozytywną weryfikację i spełniły warunki do jego otrzymania. 
 • Licencja  w postaci  Certyfikatu „Rzetelny Partner w Biznesie”  zostanie przesłana po opłaceniu opłaty licencyjnej na konto Administratora.
 • Wniesiona opłata za licencję nie podlega zwrotowi.
 • Firmy, które pisemnie zrezygnowały z Licencji lub została wypowiedziana Umowa, mają obowiązek do 2 dni roboczych usunięcia Znaków ze swoich stron internetowych i produktów oraz materiałów, gdzie zostały użyte. Nie usunięcie Znaków jest traktowane jako bezprawne wykorzystanie Znaków Towarowych. Dalsze wykorzystywanie Znaków skutkuje uiszczeniem opłaty na rzecz Administratora w kwocie 5.000 złotych netto.
 • Jakiekolwiek graficzne wykorzystywanie Znaku bez wcześniejszej uzyskanej LICENCJI lub zgody Administratora skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty na rzecz Administratora w kwocie PLN 100.000 złotych netto.

Naruszenie wizerunku znaku towarowego „Rzetelny Partner w Biznesie” 

 • Firma, która w sposób celowy wykorzysta znak towarowy „Rzetelny Partner w Biznesie”  do działalności o charakterze przestępczym, zostanie obciążona odszkodowaniem za szkodę wizerunkową znaku towarowego w wysokości 1.000.000 złotych.

Odwołanie Certyfikatu

 • Certyfikat może zostać odwołany, jeśli stwierdzone zostanie, że Firma nie spełnia już któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych.
 • Firma zostanie poinformowana na piśmie o zamiarze odwołania Certyfikatu i będzie miała prawo do odwołania.

Zmiany w Regulaminie

 • Regulamin może być zmieniany w dowolnym czasie. Wszystkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Administraora.

Akceptacja Regulaminu

 • Przez złożenie wniosku o Certyfikat, Firma akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

Postanowienia końcowe

 • Regulamin obowiązuje od 15 października 2023 roku i znajduje się na stronie Administratora www.rzetelnypartnerwbiznesie.pl
 • W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje i podejmuje Administrator.
 • Wszelkie pytania i uwagi  można kierować na adres e-mail: biuro@rzetelnypartnerwbiznesie.pl

Organizatorem Certyfikatu "RZETELNY PARTNER w BIZNESIE" jest:

Centrum Certyfikacji Produktów i Usług 

Chorzów 41-500 ul. Kościuszki 63

NIP 627-185-47-63  REGON 361574661

email do kontaktu: biuro(małpa)nagrodakonumenta.pl

„RZETELNY PARTNER w BIZNESIE”

Wspiera Fundację Thanks For The Help